Integritetspolicy
close
Kategorier
 • Inga resultat

 • Inga resultat

Kontakta oss

phonenumber

0470 - 20357

start / Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

1. Allmänt

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?

Flying Eagle Wear AB, med org. nr 556696-7096 och postadress Hjalmar Petris Väg 48, 352 46 Växjö (i denna policy kallat ”Flying Eagle”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Flying Eagle samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför köp och använder våra tjänster och att vi marknadsför och saluför våra produkter och tjänster.

4. Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som kund?

Flying Eagle samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du registrerar dig på vår webbutik, genomför en beställning, är i kontakt med vår kundtjänst och när du på annat sätt har kontakt med Flying Eagle och lämnar uppgifter om dig.

5. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Flying Eagle samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Nedan förklarar vi ändamålen med vår behandling och ger exempel på vilka behandlingsaktiviteter som sker under respektive ändamål. Observera att vissa av dina personuppgifter kan behandlas för flera ändamål.

a) Hantera beställningar och köp

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig, skicka orderbekräftelse, hantera betalning för beställda produkter och varor, leverera beställningar, avisera om leverans samt hantera reklamations- och garantiärenden avseende köpta produkter och tjänster. 

b) Tillhandahålla och hantera kundkonto

Personuppgifter behandlar vi för detta ändamål för att t.ex. ge dig behörighet att logga in på kontot, säkerställa din identitet, upprätthålla korrekta kontaktuppgifter, underlätta för dig att handla i vår webbutik genom förifyllda uppgifter och sparade digitala varukorgar, underlätta för dig att hantera ärenden och reklamationer samt göra det möjligt för dig att följa din order- och betalningshistorik.

d) Lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster

Vi behandlar personuppgifter för detta ändamål för att per post, e-post, sms/mms och telefon informera dig om och marknadsföra de produkter, tjänster och erbjudanden som Flying Eagle säljer, visa rekommendationer, påminna om övergivna digitala varukorgar samt bjuda in till events, tävlingar och marknads- och kundnöjdhetsundersökningar.

g) Fullgöra rättsliga förpliktelser som krävs av Flying Eagle

Personuppgifter behandlas för detta ändamål för att Flying Eagle ska kunna uppfylla krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Exempel på sådana krav är produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information om produktlarm och produktåterkallelser (t ex vid en defekt eller hälsovådlig produkt) och skyldigheter att spara viss information enligt bokföringslagen som kan hänföras till en enskild individ. Om uppgifterna som Flying Eagle samlar in inom ramen för detta ändamål inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen, köpet eller den aktivitet som ger upphov till våra rättsliga förpliktelser.

h) Förhindra missbruk samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet

Behandling av personuppgifter för detta ändamål sker bland annat för att förhindra missbruk av kundkontot samt förebygga och utreda misstanke om stöld och bedrägeri. Misstänkta brott och försök till brott kan komma att polisanmälas.

6. Vilka är de legala grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?

För att Flying Eagle ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifterna behandlas för. De lagliga grunderna som vi baserar vår behandling på är beskrivna i detta avsnitt. Observera att flera lagliga grunder kan vara tillämpliga för samma behandling.

a) Rättslig förpliktelse

Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som krävs av Flying Eagle, exempelvis att dokumentera betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

b) Avtalsförpliktelser

Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede. Vid beställning eller köp behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt Flying Eagles allmänna försäljningsvillkor. Då kan det t.ex. vara nödvändigt att Flying Eagle registrerar dina kontaktuppgifter så vi kan fullgöra vår skyldighet att leverera produkten eller tjänsten.

c) Berättigat intresse

Denna grund innebär att vår behandling baseras på en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta menas att behandlingen sker för att Flying Eagle bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade. På denna grund behandlar vi bland annat dina personuppgifter för att förhindra missbruk av kundkonto samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet. Om vi bedömer att brott eller försök till brott har begåtts och vi gör en polisanmälan kommer Flying Eagle även fortsätta att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Flying Eagle kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan Flying Eagle komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist eller om en anmälan om brott har lämnats in till Polismyndigheten. 

8. Översikt av vår personuppgiftsbehandling

Nedan har vi gjort en översiktlig sammanställning av vår behandling av personuppgifter för att tydligt förklara vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar för våra olika ändamål, vilken rättslig grund som ligger till grund för vår behandling och hur länge vi lagrar uppgifterna.

Ändamål

Laglig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

För att kunna hantera dina beställningar och köp

Avtalsförpliktelser

 • Kontaktuppgifter t.ex. namn, postadress, e postadress
 • Kontoinformation
 • Orderinformation
 • Betalningssätt
 • Finansiell information

Fem år efter att din beställning är betald och levererad eller, om garantiperioden för köpt produkt eller tjänst är längre, efter att den perioden har löpt ut.

För att lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster

Berättigat intresse

 • Kontaktuppgifter såsom email.
 • Kontoinformation
 • Orderinformation såsom orderhistorik
 • Kundinställningar såsom val att ta emot marknadsföring

Så länge du har ett kundkonto för dig som är kontoinnehavare.

För att hantera ärenden som kommer in till kundtjänst och andra supportfunktioner

Berättigat intresse

 • Kontaktuppgifter t.ex. telefonnummer och e-postadress
 • Kontoinformation
 • Orderinformation såsom ordernummer, köpta produkter och leveranstidpunkt
 • Betalningsuppgifter såsom betalsätt
 • Användargenererade data
 • Korrespondens och annan information om supportärenden såsom teknisk information om kundens utrustning

Fem år efter den senaste kontakten i ärendet eller, om garantiperioden för produkt eller tjänst som ärendet avser är längre, efter att den perioden har löpt ut.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser såsom krav i bokföringslagen, produktansvar samt skydd av dina personuppgifter i våra system

Rättlig förpliktelse

 • Kontaktuppgifter t.ex. namn och adress
 • Kontoinformation
 • Orderinformation såsom datum för köp
 • Betalningsuppgifter
 • Korrespondens och annan information om supportärenden

Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut.

För att förhindra missbruk samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet

Berättigat intresse

 • Kontaktuppgifter t.ex. namn och telefonnummer
 • Kontoinformation
 • Orderinformation t.ex. beställda varor
 • Betalningsuppgifter såsom betalsätt
 • Användargenererade data t.ex besökshistorik

Under tiden som nödvändiga kontroller utförs. Om behandlingen leder till polisanmälan kommer uppgifterna att sparas så länge det krävs för att fullfölja anmälan och fastställa, försvara eller göra gällande det rättsliga anspråket.

 

9. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Flying Eagle använder Nets Online Payments som leverantör för betalningstjänster. När en betalning genomförs så delas följande personuppgifter med Nets Online Payments.

Information om Nets hantering av personuppgifter finns på:
https://cdn.dibspayment.com/terms/easy/terms_of_use.pdf

10. Var lagrar vi dina personuppgifter?

Flying Eagle kommer att hantera dina personuppgifter inom EU/EES.

11. Vad har du som registrerad kund för rättigheter?

Flying Eagle ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs dina rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår längst ner i denna policy.

a) Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Vi på Flying Eagle vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i den behandling som vi gör om dig har du rätt att begära att få information om behandlingen, inklusive en kopia av dina personuppgifter som är under behandling, ett s.k. registerutdrag. Registerutdraget är kostnadsfritt men vid upprepade förfrågningar har Flying Eagle rätt att ta ut en administrativ avgift om 100 kr.

b) Rätt till rättelse av dina personuppgifter

Flying Eagle är måna om att ha korrekta och uppdaterade personuppgifter. Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter, t.ex. om vi har rätt gatuadress men saknar gatunummer. På din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c) Rätt till radering av dina personuppgifter

Vi respekterar att de personuppgifter som vi behandlar om dig är lånade från dig. Du har därför rätt att begära att Flying Eagle tar bort dina personuppgifter när uppgifterna behandlats på ett olagligt sätt, måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Flying Eagle omfattas av, inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har behandlats eller när du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som Flying Eagle har gjort och det saknas berättigat intresse för Flying Eagle eller tredje part som väger tyngre (se nedan avsnitt f) för information om rätten att invända). Vi kan dock inte alltid tillmötesgå din begäran då det kan finnas anledningar som ger oss rätt att fortsätta behandlingen, t.ex. om personuppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som legal grund (såsom enligt krav i bokföringslagen) eller om uppgifterna är nödvändiga för att Flying Eagle ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

d) Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och i vissa fall få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt omfattar dock bara uppgifter som du själv har lämnat till Flying Eagle och som vi behandlar med stöd av samtycke eller avtalsförpliktelse gentemot dig som laglig grund.

e) Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i vissa situationer, vilket innebär att uppgifterna bara får behandlas för vissa ändamål. Du kan t.ex. begära begränsning av felaktiga uppgifter när du har begärt rättelse. Under tiden som Flying Eagle utreder uppgifternas korrekthet kommer behandlingen av dem att begränsas.

f) Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

När Flying Eagle behandlar dina personuppgifter baserat på intresseavvägning av berättigat intresse som legal grund eller för direktmarknadsföring har du har rätt invända mot vår behandling. Invändning mot Flying Eagle intresseavvägning kan göras när du har personliga skäl som rör situationen. Vid sådan invändning bedömer Flying Eagle om vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre ditt intresse att skydda din integritet. Om så är fallet får Flying Eagle fortsätta att behandla dina personuppgifter trots att du har motsatt dig behandlingen. Invändning mot direktmarknadsföring kan du göra utan att uppge några skäl. Detta styr du själv över genom inställningarna på ditt konto där du väljer om du vill ta emot marknadskommunikation och personligt anpassade erbjudanden. Dessutom ges du möjlighet att invända mot marknadsföring vid varje enskilt digitalt utskick. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet samt alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder såsom att skicka nyhetsbrev och erbjudanden.

11.2 Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna policy. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

12. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Flying Eagle har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter. Exempelvis sparas alla kunduppgifter i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så bara personer inom Flying Eagle som behöver åtkomst till dina uppgifter för att utföra specifika uppgifter har sådan tillgång.

13. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

13.1 Den senast uppdaterade versionen av Flying Eagle integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

13.2 Flying Eagle har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på Flying Eagles webbplats. Vi kan även komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av integritetspolicyn. Om du inte vill acceptera den ändrade policyn kan du avsluta ditt kundkonto genom att kontakta kundtjänst, se kontaktuppgifterna längst ner i denna policy.

14. Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.

Vänligen kontakta kundservice på 0470-20357 eller skicka e-post till butiken@flyingeagle.nu

FRAKTFRITT

På alla ordrar över 2000 kr

1-3 DAGAR LEVERANS

Inom Sverige med DHL

SÄKRA BETALNINGAR

Betalkort, Klarna eller Swish